Кадастър и регулации

Кратка българска енциклопедия – 1964г., томII, стр.573

Кадастър (фр. от грц.) – систематизирани сведения за определени земни обекти, събирани периодически или непрекъснато. Съществуват : воден кадастър, поземлен кадастър и др. При водния кадастър се събират хидрологични сведения за водите (реки, езера, блата, ледници, подземни води и др.). Този кадастър служи за установяване на водните запаси и се използва при изработване на проекти за оползотворяване на водите. При поземления кадастър се систематизират сведенията за недвижимите имоти в специални поземлени книги и кадастрални планове. Този кадастър се използва в капиталистическите страни при данъчното облагане на имотите и за правното осигуряване на частната собственост. Такъв кадастър в България не е въвеждан. В последно време в социалистическите страни се обръща особено внимание на кадастъра на недвижимите имоти и съоръжения (нарича се още инвентаризация на имотите) във връзка с планирането на народното стопанство.

Речник на чуждите думи в българския език – 1964г., стр.259
  Кадастър (фр. cadastre от гр.) –
 1. Опис и оценка на обекти, които подлежат на облагане с данък.
 2. В древния свят – списък на лицата, които подлежали на данък.
 3. Воден кадастър – сведения за направените изследвания върху реките.
Български тълковен речник – 1963г., стр.291

Кадастър – (мъжки род)(ф.р.) – План и оценка на земите и местата в едно селище с оглед на припадащия се данък.

Г.Бакалов – Речник на чуждите думи – 1949г., стр.302 Кадастър – опис и оценка на обектите, подлежащи на облагане с данък.

През 2001 г. започна прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР), чиято главна цел е създаването на единна система за кадастър и имотен регистър, включваща изграждането на нова цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри на България. Системата гарантира по-голяма сигурност на недвижимата собственост и прозрачност при сделките с недвижими имоти.

Кадастърът и имотният регистър е система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти на територията на страната: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради(апартаменти, гаражи, магазини и др.)

Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти.

Услуги свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти

Създаване, попълване и оцифряване на кадастрални, специализирани и регулационни планове и карти е основна дейност за нас.

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра (вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под No814).

Благодарение на опита и задълбоченото познаване на ЗУТ, ЗКИР и др. можем да се справим и с най-сложните задачи, касаещи собствеността и режимите на устройство на териториите.

Предлагаме Ви следните услуги:

 • Определяне и проверка на имотна граница;
 • Определяне на площ на имоти;
 • Разделяне и обединяване на имоти;
 • Трасиране на имотни граници;
 • Отстраняване на грешки в кадастралния план;
 • Нанасяне на имоти в кадастъра;
 • Нанасяне на сгради в кадастъра.
 • Изработване на схеми на самостоятелни обекти

В системата за управление на качеството са внедрени процедури, осигуряващи необходимата точност и пълнота на картата и регистрите, съгласно действащата в България нормативна уредба.

 

Кадастрални карти и регистри

Създаване на кадастрални карти и кадастрален регистър

За да се създаде актуален модел на цифрова кадастрална карта се извършват геодезически измервания и изчисления спрямо предварително създадена работна геодезическа основа (РГО). Резултатите от геодезическите заснемания и изчисления на координати на подробните точки се предават на хартиен и магнитен носител

 • Създаване на ГММП
 • Създаване на РГО - прави се предварителен проект – съгласуване с АК
 • Полски измервания – стабилизиране на точките
 • Обработка на полските измервания
 • Предаване на РГО и ГММП - схема, координатен регистър, реперни карнети, обяснителна записка
 • Приемат се данни и материали от АК и от Общината на населеното място, на което ще се прави КККР:
  • Цифров модел - ако има такъв
  • Регулационни копия на измененията
  • Преписки
  • Регулационни платна от Стария кадастрален план
  • Документи за собственост (нотариални актове, договори за делба и др.)
  • Разписни книги
 • Получените материали се подреждат и сортират в удобен за работа ред
 • Сравняват се старите планоснимачни номера на кои от действащия регулационен план съответстват
 • Сортират се преписките и се уточняват измененията
 • Уточняват се административните адреси и номера на имотите
 • Провежда се анкета на място, като се взема информация пряко от собствениците на имотите
 • Уточняват се сигнатурите на сградите (конструкция, вид)
 • Уточняване собствеността на самостоятелните обекти в сградите
 • Контактна зона: включва зоната, която застъпва имотите от КВС и от Урбанизираната територия
 • КР се създава въз основа на съществуващи документи за собственост, етажни схеми и данни за сгради и съоръжения
 • Кадастралната карта се предава на хартиен носител в мащаб 1:10 000 и на цифров модел
 • Кадастралните регистри се предават на хартиен и магнитен носител
 • Схеми на самостоятелните обекти в сгради

КК и КР се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1 от ЗКИР, както и от геодезически измервания при:

 • промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите;
 • създаване на нови обекти на кадастъра;
 • допълване на непълноти и поправяне на грешки

 

Регулация

Улична и дворищна регулация има при урегулирания поземлен имот (УПИ), който се идентифицира върху скицата с римска цифра, след която следват арабските цифри на имота.

Ако за парцела има влязла в сила градоустройствена процедура, може да се пристъпи към издаване на виза. Ако ли не, се прави Работен устройствен план (РУП), който се предлага за одобрение, при определени условия от съседите на имота. При липса на възражения, РУП влиза в сила и следва да се подаде молба за издаване на виза.

За райони, в които няма приета кадастрална карта важи регулационно застроителния план, одобрен от общината.

Проекти за вертикална планировка:

С този проект се определя котата на нулевия цикъл на сградата, решени са пространствата около нея.

Площадката е проектирана както в изкоп, така и в насип.

За нуждите на трасирането се изработва трасировъчен план на обекта и се прилага трасировъчен карнет, даващ възможност за трасиране на сградата и всички елементи, предмет на благоустрояването.

За трасирането да се използват работни точки, в непосредствена близост до обекта.

Предлагаме Ви следните услуги:

 • Изработване на план-схема за вертикално планиране
 • Изработване на ПУП - план за регулация
 • Изменения на ПУП - план за регулация
 • Изработване на парцеларни планове
 • Изработване на нивелетен проект
 • Създаване на Работна геодезическа основа
 • Извършване на геодезическо заснемане
 • Изработване на проект за вертикално планиране на:
  • улици;
  • кръстовища;
  • вътрешноквартални пространства;
 • Изработване на картограма на земните маси
 • Определяне на обемите на земните работи
 • Изработване на трасировъчен план
 • Трасиране на осова мрежа и улична регулация
 • Заснимане на фасади
   
LiveZilla Live Help