История

Дружеството е създадено на 18.05.1995 год. от четирима съдружника с цел обезпечаване на населението със специфични технически и консултантски услуги в областта на кадастъра и устройственото планиране. Към настоящият момент дружеството има едноличен собственик на капитала, поради което е преобразувано в еднолично дружество. Персонала е професионално много добре подготвен, сработен и дисциплиниран. Разполагаме с 3 екипа за едновременно извършване на технически дейности. Дейността си дружеството упражнява в наети помещения в центъра на гр.Свищов и на адреса на управление на клона в гр. Плевен. Имаме офиси в гр.В.Търново и в гр.Ловеч. Основния персонал е оборудван и специализиран в техническите дейности по практическо прилагане на нормативните актове за кадастъра и устройствените планове на населените места. През периода 1984-1991 год. специалисти от „Дунав-кадастър” ЕООД са изпълнявали дейности по приложение на инженерната геодезия на площадката на АЕЦ „Белене”. Тези дейности обхващаха широк кръг от геодезически работи извършвани на такъв специфичен обект,като:

  • Трасиране на сгради, строителни съоръжения, водопроводни и ОВ инсталации;
  • Контрол на обратната засипка на котлованите за блок 1 и блок 2;
  • Контрол на цялостното изпълнение на строителството;
  • Изработване на строителната мрежа на площадката;
  • Изработване и контрол на дълбочинни нивелачни репери;
  • Изработване на локална геодезическа мрежа за изключително прецизен контрол на вертикалните и хоризонталните деформации на реакторно отделение на първи блок;
  • Постоянен и периодичен контрол на строителството на площадката на АЕЦ Белене

През годините си дружеството се утвърди като консултантски център не само по технически въпроси, но и по въпроси касаещи администрирането на подобни проблеми в практиката. Съвместно с адвокат Мариета Кръстева Димитрова с личен №1900003650 от Великотърновската адвокатска кантора дружеството работи активно по подпомагане на консултиране на населението в региона при прилагането на реституционните закони за земеделските земи, горите и земите от горския фонд. Включени сме като екип във фирма с лицензирани надзорни правомощия в областта на строителството. Изпълняваме съвместно и работим в екип от 1996 год по обслужване на търговките банки в града и околностите по обезпечаване с технически и правни услуги на кредитната им дейност-ипотечното кредитиране.

През 2009 год. Дружеството въведе система за управление на качеството и е сертифицирано по ISO 9001-2008.

LiveZilla Live Help