Инвестиционни проекти

Инвестиционите проекти са основна част от строителния процес. Те съдържат цялата необходима информация за извършване на строителните и строително-монтажните работи. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект, започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.

Геодезия в строителството

Комплексът от геодезически работи, свързани с проучването, проектирането, строителството (монтажа) и експлоатацията на обектите, е обособен като особен дял на геодезията под наименованието Геодезия в строителството.

Геодезическа снимка (заснемане)

Чрез геодезическата снимка се определя точното положение на характерни точки,които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта. Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа, представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение.

Трасиране

Под трасиране се разбира отбелязване върху местността на различни точки, прави, равнини или повърхнини, координатните данни за които, са предварително известни. Трасирането е обратно действие на заснемането. При трасирането взаимното положение на точките е определено въз основа на даден чертеж, план или цифров модел, които трябва да бъдат приложени върху местността.

Тахиметрична снимка

При тахиметричната снимка се извършват едновременно хоризонтално и вертикално снимане на местността. Тя се основава на полярния метод на снимане, т.е. измерване на посоки и дължини. В резултат на тахиметричната снимка се получава модел на релефната повърхнина, който се използва в началния етап на всички инженерни и проектантски дейности.

Геодезическите дейности в строителството са традиционни за "ДУНАВ-КАДАСТЪР" ЕООД.

На водещите ни специалисти са издадени поименни удостоверения за пълна проектантска способност за изпълнение на част Геодезическа от КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране).

Изработили сме десетки проекти част Геодезия на обществени, жилищни и инфраструктурни обекти. Работим в тясно сътрудничество с утвърдени архитекти и доказани професионалисти от другите инженерни специалности.

Изпълняваме и по-нестандартни задачи от областта на инженерната геодезия като: определяне на обеми, геодезически работи при рехабилитации на пътища и др.

„ДУНАВ-КАДАСТЪР” ЕООД ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ОБЛАСТ:

 • Създаване на топографска и кадастрална основа на територията, в която ще се проектира.
 • Вертикално планиране на обекта.
 • Определяне обемите на изкопи и насипи на земните маси
 • Tрасиране и изготвяне на трасировъчен карнет
 • Геодезическа снимка
 • Изработване на РГО - работна геодезическа осова
 • Изготвяне на екзекутивна документация за строителен обект – част Геодезия
 • Изследване на деформации при инженерни съоръжения
 • Прецизна нивелация - Налага се при извършване на измервания за установяване на деформации на различни инженерни, хидротехнически съоръжения за нуждите на Агенция по кадастъра, измервания на държавна нивелачна мрежа на Република България I и II клас, за обекти от национално значение – АЕЦ и др.

За всички останали случаи се извършва техническа нивелация.

Пътно проектиране

„ДУНАВ-КАДАСТЪР” извършва услуги, свързани с определяне на трасета, реконструкции на пътища, рехабилитация на пътища от републиканската пътна мрежа.

 • Заснемане на проектни трасета и репериране на точките от работната геодезическа мрежа
 • Разработка на технически съобразни и икономически ефективни решения за реконструкция на пътища
 • Определяне съгласно "Норми за проектиране на пътища" на основни технически параметри на пътя и проектни решения за:

  Пресичане на пътищата със комуникации, земна основа, отводняване на пътя и пътната настилка, пътно тяло в насип и изкоп

 • Изготвяне на план на пътя, надлъжни и напречни профили, работни чертежи на съоръжения (подпорни стени, водостоци и др.), ако се налага изграждането на такива
 • Количествени и стойностни сметки за пътни и земни работи, съоръжения
 • Изработване на парцеларен план и нанасяне елементите на пътя върху картата

  Програмният продукт PYTHAGORAS, с който работим и по-специално модула за проектиране на пътища помага за намиране на икономически и конструктивно най-изгодното решение.

 

Устройствено планиране – ПУП

Устройството на територията обхваща дейности по използване, опазване и застрояване на поземлени имоти в съответствие с предназначението им по действащи устройствени схеми и планове, технически административни дейности и актове за създаване на устройствени схеми и планове, включително и за тяхното реализиране.

 • Изготвяне на общи и подробни устройствени планове
 • Подготовка за отлагане на подробни устройствени планове и комуникации
 • Създаване на специализирани карти във връзка с устройство на територията, в областта на опазването на околната среда, инфраструктура, транспорт, енергетика, комуникации
 • Вертикално планиране

 

Изследване на деформации
Защо се следят деформациите

Пропаднал път..., срутен тунел... , прекъсната ж. п. линия, опасност от скъсване на язовирна стена..., активизиране на свлачища, кой не е срещал тези плашещи заглавия. Тези бедствия се предсказват трудно.

Когато дадено инженерно съоръжение е систематично подложено на повтарящи се натоварвания е необходимо периодически да се извършват измервания за контрол на отклоненията. Така придобиваме представа за състоянието на съоръжението или за развитието във времето на съществуващи деформации. Следенето на деформации предвижда кога ще настъпи събитието. Така щетите се свеждат до минимум, избягват се човешки жертви.

Геодезическите измервания за мониторинг и контрол на деформации са и средство за оптимизиране на разходите и управление на риска.

LiveZilla Live Help