Поддържане на КВС

Картата на възстановената собственост (КВС) обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници на земеделски земи, създадени по реда на ЗСПЗЗ, и картата на възстановената собственост на гори и земи от горския фонд, създадена по реда на ЗВСГЗГФ.

Поддържането на КВС се извършва по молба на физически или юридически лица или служебно. Заплащането на услугите по Нар.49 се извършва по Тарифа за таксите, обнародвана в ДВ бр.81 от 12.09.2003г.

ДУНАВ-КАДАСТЪР” работи по договори, сключени с МЗХ с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на Картата на Възстановената Собственост /КВС/ /До предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” за територията на:

 1. Съдебен район Попово, включващ общините Попово и Опака
 2. Съдебен район Левски, включващ общините Левски и Белене

„ДУНАВ-КАДАСТЪР” предлага следните услуги, свързани с КВС:

 • Изготвяне на скица на имот -
  скицата на поземлен имот е копие от КВС и отразява състоянието на имота към датата на издаването й съгласно данните в регистъра. Валидна е за срок от 6 месеца и се презаверява от ОСЗ при липса на изменения в данните на имота.

 • Трасиране и/или заснемане и координиране на границите на имотите
  извършва се от правоспособни лица, вписани в регистъра по чл.12, т.7 ЗКИР за срок не по-дълъг от 20 работни дни; Фирмата издава протоколи за трасиране на имоти и Протоколи за строителна линия

 • Нанасяне в цифровия модел на КВС на инженерни и инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения.
  Тези данни се нанасят в КВС по искане на заинтересовани лица, като се предоставят и приемат в "ZEM" формат след извършено геодезическо заснемане

 • Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имоти -
  скицата се придружава от документация, която съдържа данни за имотите, които се разделят или обединяват, данни за собственика, ипотеки и др. тежести за имота, адм. ограничения и данни за новообразуваните имоти и техните собственици

 • Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот -
  извършва се след подадена молба в ОСЗ и оглед на имота, назначен с комисия за установяване на промяната

 • Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот, за въвеждане и/или предоставяне на координати (х,у) на гранични точки на имот -
  предоставят се официално заверени от Фирмата изпълнител по технически дейности и от ОСЗ
LiveZilla Live Help